Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Rechter Advocaten

(geldig vanaf  4 april 2014)

I ‘De Rechter Advocaten’ is een maatschap die uit natuurlijke personen bestaat. ‘De cliënt’ is  de contractspartij van de maatschap.
 Het ‘honorarium’ is de financiële vergoeding  - exclusief kantoorkosten en verschotten - die de maatschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.  ‘Verschotten’ zijn externe kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt. ‘Kantoorkosten’ is een vaste opslag van 5% op het honorarium in verband met de kosten van telefonie, post, scan- en printwerk, dataverkeer, dossierbeheer, archivering en dergelijke meer.

II. Toepasselijkheid
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die voor een cliënt worden verleend, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht
Een opdracht komt  tot stand nadat deze door de maatschap is aanvaard, waartoe de maatschap slechts kan worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.  De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De cliënt stemt er mee in dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.

IV. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Periodiek kan een indexering van de tarieven plaatsvinden.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening gebracht worden.
c. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een depot of voorschot te verlangen en tot het moment van  ontvangst van betaling daarvan te wachten met de uitvoering van de opdracht. 
d. In zaken waarin aan de cliënt een advocaat is toegevoegd door de Raad voor Rechtsbijstand, geldt dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoeging voor rekening van de cliënt zelf komen.

V. Betaling
a. Betaling van de declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Daarna is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bovendien mag in dat geval zonder ingebrekestelling gerechtigd de behandeling van de opdracht van de cliënt worden opgeschort.
b. Betaling dient plaats te vinden door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen, ofwel na voorafgaande toestemming van de maatschap in contanten.
c. Indien de cliënt in gebreke is bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle (incasso)kosten voor rekening van de cliënt. Het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ is van toepassing.

VI. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
b. Een kopie van de verzekeringspolis ligt ter inzage bij onze kantoren. Op verzoek kan nadere informatie worden verstrekt. Het kantoor houdt een dekking van € 1.200.000,- per verzekerd voorval aan. Bij risico’s die deze  dekking te boven kunnen gaan kan de cliënt verzoeken om extra dekking aan te vragen. Het kantoor is niet gehouden daar uit eigen beweging toe over te gaan of op te wijzen. De oorspronkelijke  beperking blijft van kracht zolang er geen extra dekking is afgegeven.
b. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Elke opdracht aan het kantoor houdt tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.

VII. Wettelijke identificatieplicht  en  melding van ongebruikelijke transacties
Voor de cliënt geldt een identificatieplicht en voor het kantoor een toetsingsplicht terzake van transacties met een ongebruikelijk financieel karakter, uit welke toetsing mogelijk een melding bij de (financiële) autoriteiten dient voort te vloeien.

VIII. Bewaartermijnen
De stukken van een opdracht worden 10 jaren na de laatste werkzaamheden bewaard en nadien vernietigd. Een cliënt die zelf stukken wil bewaren, dient deze tijdig bij het kantoor op te vragen.

IX. Klachtenregeling
Een klacht over een bepaald aspect van de dienstverlening door een behandelend advocaat van het kantoor dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht zal volgens een vaste procedure worden behandeld door een interne klachtenfunctionaris.

X. Rechtskeuze
 De dienstverlening  is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van deze voorwaarden houdt tevens in dat de cliënt en de maatschap gezamenlijk de keuze maken om geschillen in voorkomend geval voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van alle andere rechtsprekende instanties, waaronder begrepen alle rechterlijke instanties buiten Nederland.


 
Klik hier voor algemene voorwaarden vanaf 4 april 2014.

Klik hier voor algemene voorwaarden geldend voor 4 april 2014 voor zover uitdrukkelijk van toepassing verklaard.